Vi kan kontaktes døgnet rundt på 59 45 10 14

Bæredygtighedsstrategi

En smuk og mere bæredygtig afsked med livet

”Bæredygtig omstilling er en livslang proces, som vi først lige er startet på”

For os er mindeceremonien for en afdød en hyldest til det levede liv, og vi sætter en ære i skabe en god og mindeværdig oplevelse. Det har vi gjort gennem fire generationer, og vi har altid haft fokus på at forandre os i takt med samfundet og være med til at udvikle og værne om vores begravelseskultur.

Det er centralt for os at bidrage til den bæredygtige omstilling. Derfor har vi udviklet nærværende bæredygtighedsstrategi, som sætter retningen med visioner og målsætninger for øget bæredygtighed hos Ørskov Begravelsesforretning frem mod 2030.

For os er en bæredygtig begravelsesproces bred og rummelig. Det handler om at finde mere bæredygtige løsninger med omtanke for både jord, klima, naturen omkring os samt de pårørende, den afdøde og den verden, vi lever i.

Derfor fokuserer vores arbejde med øget bæredygtighed både på at mindske vores klimaaftryk, fremme den indre bæredygtighed og synliggøre de mere bæredygtige valgmuligheder, som kunder kan træffe, hvis de ønsker det.

Klimaaftryk fra Ørskov Begravelsesforretning 2022

I dette nøgletalsafsnit bliver det samlede klimaaftryk for Ørskov Begravelsesforretning 2022 præsenteret. Dette klimaaftryk målt i CO2e er beregnet ved hjælp af Erhvervsstyrelsens Klimakompas.

I 2022 udledte vi i alt 50,93 ton CO2e. (Det svarer til 7,28 ton pr. ansat, svarende til gennemsnit for alm. EU kontorpersonale)

Dette samlede klimaaftryk dækker over:

  • 36,3% kommer fra brændstof til rustvogne og blomsterbil.
  • 48,1% kommer fra indkøb, herunder arbejdstøj, kontorartikler, konsulenthjælp til markedsføring, revisor, software og it mv.
  • 15,6% kommer fra forbrug af el og varme.

Vi arbejder målrettet med at vores klimaaftryk 2023 bliver mindre end klimaaftryk 2022. Strategien for at mindske vores samlede fremgår af de konkrete mål i afsnittene om verdensmål 7 og verdensmål 12. Det angår blandt andet etablering af et større solenergianlæg, bedre regulering af klima/varmeanlæg mv.

En mere bæredygtig begravelsesproces

Vi er opmærksomme på, at produktionen af kister, urner, gravstene samt bårebuketter og kistepynt også afsætter klimaaftryk.

Dette aftryk er ikke med i vores samlede CO2-regnskab for 2022. Produkterne er dog en central del af en begravelsesproces, og derfor er det vigtigt for os, at vi er med til at kommunikere og markedsføre de mest bæredygtige valg her.

FNs Verdensmål

Vi har valgt at bruge 4 af de 17 verdensmål til at beskrive, hvad vi står for som ansvarlig og lokalforankret 4. generations familieejet firma.

De 4 verdensmål bruger vi også til, at synliggøre hvordan vi har tænkt os, at forbedre vores måde at arbejde på, samt hvordan vi kan hjælpe og støtte i lokal området i Odsherred og Holbæk kommuner.

Verdensmål 3Ørskov Begravelsesforretning skaber en særlig ro og tryghed i forbindelse med begravelser

Når vi møder mennesker, der skal planlægge en begravelse, er mange i indre krise, og nogle udvikler deciderede sorgtraumer. Det er vigtigt for os, at vi kan favne alle mennesker og rumme deres forskellige måder at reagere på, når de står som pårørende til en afdød.

Derfor arbejder vi til stadighed på at styrke vores indre bæredygtighed. Indre bæredygtighed handler om at være i balance som menneske og have roen til at udvise empati, medfølelse, forståelse og hjertelighed.

Vores tilgang til dette er livslang læring i at skabe sunde menneskelige relationer og drage omsorg for andre og verden. Vi kigger indad for herefter at kunne kigge udad og forstå hinanden, os selv og de pårørende. Det gør vi blandt andet ved løbende at modtage supervision fra en psykolog, når noget er svært, og ved ugentlige kontormøder med plads til at vende alle ugens begivenheder.

En forudsætning for mental sundhed og trivsel i hele medarbejdergruppen er et grundlæggende fokus på både at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det gør vi blandt andet ved at give alle medarbejdere en god sundhedsforsikring, være fleksible og forstående og ved at fremme et godt socialt arbejdsmiljø med årlige fællesarrangementer.

Samtidig har vi en ISO 9001-certificering, der verificeres årligt. Den sikrer, at vi altid har fuldstændig styr på de interne arbejdsgange, der er fundamentet for at levere en høj service og faglighed, og som er med til at give os overskuddet til at være til stede for de pårørende.

Vores arbejde med at fremme en indre bæredygtighed hænger samme med Verdensmål 3 Sundhed og trivsel samt delmål 3.4.

Verdensmål 4Ørskov Begravelsesforretning nedbryder tabuer og gør det lettere at italesætte døden

Vi vil påtage os et socialt og samfundsmæssigt ansvar og være med til at gøre det lettere at tale om død og sorg med både børn og voksne. For det kan være rigtig svært for mange.

Vi oplever, at døden er et stort tabu – måske fordi døden i vores moderne samfund heldigvis ikke længere er en så naturlig del af vores hverdag, som den var tidligere. Til gengæld kommer det bag på mange, at den jo så helt uundgåeligt altid dukker op alligevel.

Derfor vil vi undervise i og holde foredrag om døden for både børn, unge, voksne og ældre. Vores tilgang er, at vi skal kunne italesætte døden – også overfor børn. Det vil både være med til at nedbryde tabuet men også gøre det lettere at komme igennem en sorgperiode efter et dødsfald.

Vi vil også være med til at styrke uddannelsesniveauet på det sundhedsmæssige område og i bedemandsbranchen.

  • Det første ved at undervise i døden og håndtering af døden på forskellige sundhedsuddannelser.
  • Det andet ved at alle vores ansatte bedemænd få en relevant uddannelse med kvalitet og indhold, og at de gennem deres ansættelse løbende efteruddannes.

Der er desværre ikke et uddannelseskrav i bedemandsbranchen, og derfor er det helt centralt for os, at alle hos Ørskov Begravelsesforretning får en relevant uddannelse.

Vores indsats med uddannelse hænger sammen med Verdensmål 4 Kvalitetsmål samt delmål 4.4.

Verdensmål 7 – Ørskov Begravelsesforretning reducerer sit klimaaftryk på energiområdet

En omlægning fra fossile energikilder til vedvarende energikilder er en central del af den grønne omstilling. Danmark har et mål om at blive uafhængig af kul, olie og gas ved overgang til blandt andet vind, sol og jordvarme. Omkring 70 % af elektriciteten i Danmark kommer fra grønne energikilder (fx vindmøller og solceller). I forlængelse af dette ønsker vi at udvide vores solcelleanlæg samtidig med at vi selvfølgelig også arbejder på at mindske det samlede energiforbrug fra vores virksomhed.

I forhold til vores varmekilde, så opvarmes vores kontorer med varmepumper, naturgas og fjernvarme. Fjernvarmen i lokalområdet (anlæggene i Højby, Vig og Grevinge) er gået væk fra naturgas og producerer varme med el via luft til vand-varmepumper.

Et mindre brændstofforbrug på transportområdet angår vores rustvogne og blomstervogn. På sigt vil vi:

  • skifte til mindre energiforbrugende rustvogne (fx elbiler) og/eller
  • overgå til bæredygtigt brændstof (fx biodiesel og HVO-diesel), som dog i dag er væsentligt dyrere end traditionelt brændstof.

Vores indsats på energiområdet hænger sammen med Verdensmål 7 Bæredygtig energi samt delmål 7.2.

Verdensmål 12 – Ørskov Begravelsesforretning tilbyder en mere bæredygtig begravelsesproces

Klimaændringer med temperaturstigninger og mere ekstreme vejrfænomener er blevet en del af verden i dag. De stigende CO2-aftryk er menneskeskabte, og vi kan gøre en vigtig forskel ved at mindske eget klimaaftryk.

For Ørskov Begravelsesforretning handler det om at tilbyde begravelsesprocesser, der sætter et reduceret miljø- og klimamæssigt aftryk på jorden, herunder gøre vores kunder opmærksomme på, at de kan vælge kister og urner lavet naturmaterialer, certificerede træsorter og lignende. Det handler også om at fremme et cirkulært forbrug og give tilbage til naturen. Det kan gøres ved at slutte den naturlige cirkel fra fødsel til død og begravelse i vores jord eller nedsætning af aske. Vi ønsker at tilbyde pårørende at plante et træ i naturen i respekt for det liv, der er taget. På den måde er vi også med til at rejse skov i lokalområdet, der beskytter og fremmer både biodiversitet og grundvand.

Samtidig vil vi informere om og inspirere vores kunder til bæredygtig omstilling, og derfor er rapportering om egen bæredygtige praksis også et fokusområde her.

Vores arbejde med at minimere klimaaftrykket hænger sammen med Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt delmål 12.2, 12.6 og 12.8.